Atelier
Elly Martin

Specialist in kleur en lijnenspel

Privacyverklaring

Wie is de verwerker van uw gegevens?
Deze website is eigendom van Elly Martin.
Contactgegevens:
Atelier Elly mARTin
Tel: 06 – 57 99 43 03
E-mail: info@ellymartin.nl
KvK: 72736720

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ellymartin.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij via de website verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Uw ingezonden berichten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Ellymartin.nl heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u te verwerken. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw expliciete toestemming bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@ellymartin.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Ellymartin.nl verwerkt mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
    Ellymartin.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ellymartin.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ellymartin.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U de mogelijkheid te bieden via e-mail contact met ons te leggen.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, met ‘toestemming’ als wettelijke grondslag.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Ellymartin.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wanneer u een bericht aan ons stuurt via e-mail of via het contactformulier dan ontvangen wij deze als e-mail in ons mailprogramma. Wij bewaren deze e-mail in ieder geval totdat uw vraag door ons beantwoord is. Er worden geen persoonsgegevens bewaart op de website zelf.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ellymartin.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Vimexx.
De servers van Vimexx zijn gevestigd in Nederland. Hoe Vimexx met uw gegevens omgaat, kunt u hier lezen.

Cookies
Ellymartin.nl neemt uw privacy zeer serieus en maakt daarom enkel gebruik van noodzakelijke cookies . Zie ons cookiebeleid voor een overzicht van gebruikte cookies.

Gebruikersstatistieken
Ellymartin.nl maakt gebruik van Burst. Dit is een toepassing die ons inzicht geeft in het gebruik van onze website. Burst geeft o.a. een globale indruk van het aantal bezoekers van onze website. Burst doet dit door geanonimiseerde gegevens te verzamelen. Burst is zodanig ingesteld dat deze geen cookies plaatst en IP-adressen anonimiseert. Gegevens verzameld door Burst worden niet opgeslagen op de servers van Burst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ellymartin.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ellymartin.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten
Ellymartin.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ellymartin.nl neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maken wij o.a. gebruik van SSL certificaten.

Dit laat onverlet dat gegevensbescherming bij dataoverdrachten via internet op basis van de huidige stand van de techniek niet volledig gewaarborgd kan worden. Zo is het huidige e-mailverkeer vaak geen 100% veilige vorm van communicatie omdat “meelezen” van de inhoud technisch gesproken niet kan worden uitgesloten. Ook het gebruik van bijvoorbeeld openbare internetverbindingen neemt risico’s met zich mee. De gebruiker van deze website is in dit opzicht zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de door hem via internet overgedragen data.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ellymartin.nl.

Wijzigingen
Ellymartin.nl behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te herzien.
Het is aan te raden om deze privacyverklaring daarom bij ieder bezoek aan onze website te raadplegen.

Laatste update: 1 januari 2024